Phil Bale- YHA Board of Trustees Member

Phil Bale

Phil has held a variety of senior board level positions within the public sector, including as Leader of the largest local authority in Wales. Prior to working in local government, he worked within the UK financial services sector and at the Senedd (Welsh Parliament) and holds a degree in international relations, as well as a masters in corporate governance.
 
Mae Phil wedi dal amrywiaeth o swyddi uwch ar lefel bwrdd yn y sector cyhoeddus, gan gynnwys fel Arweinydd y cyngor mwyaf yng Nghymru. Cyn gweithio mewn llywodraeth leol, gweithiodd o fewn sector gwasanaethau ariannol ac yn y Senedd Cymru ac mae ganddo radd mewn cysylltiadau rhyngwladol, yn ogystal â gradd meistr mewn llywodraethu corfforaethol.
 
Phil has been a regular hostel user since his university days, traveling extensively at home and abroad. He strongly supports the YHA ethos of transforming young lives through adventure and travel.
 
Mae Phil wedi bod yn ddefnyddiwr hostel rheolaidd ers ei ddyddiau prifysgol, gan deithio'n helaeth gartref a thramor. Mae'n cefnogi'n gryf ethos YHA o drawsnewid bywydau pobl ifanc trwy antur a theithio.
 
Phil was co-opted onto the Board of Trustees in December 2019.

Cyfetholwyd Phil ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ym mis Rhagfyr 2019.